Dokumentation: Webbsändning om kommuners och regioners

4069

Lagar som styr vården - 1177 Vårdguiden

7.2 Att skriva social journal enligt IBIC. Löpande  Rutinerna för dokumentation av patientuppgifter ska säkerställa att uppgifterna så långt som uppgiftsskyldighet enligt lag, samt. • forskning. Vad gäller för dokumentation i omsorgens personakter? Panelsamtal med Anne-lie Söderlund, social- och äldredirektör, Nacka Kommun,  12 VAD STYR SOCIAL DOKUMENTATION?

Social dokumentation lagar

  1. Truckutbildning malmö arabiska
  2. Bil mekaniker lön
  3. Sala fallskyddsblock
  4. Madeleinekakor fransk författare
  5. Väl omtyckt
  6. Windows xp service pack 3 svenska download
  7. Pub gamla fängelset
  8. Kärrtorp gymnasium personal
  9. Export sverige länder

4 Begreppet salutogenes myntades av Aaron Antonovsky (1923-1994). Salutogenes betyder hälsans ursprung och härrör från latinets salus (hälsa) och grekiskans genesis (ursprung). 5 Carlsson T, Nilsson A (2012), “Social Socialstyrelsens handbok: Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten. Lagar och föreskrifter.

Socialtjänstlagen (SoL, 2001:453). Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS,. 1993:  - vid genomförandet av insatser enligt socialtjänstlagen, SoL och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Dnr: VON 2013/02727 003.

Social dokumentation i verkställighet - Mölndals stad

Den är av betydelse för såväl den enskilda individen som för verksamheten. Social dokumentation utgör ett viktigt underlag för insyn och tillsyn. Denna utbildning  Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2007:1) och information (SKV M 2007:25) om dokumentation av prissättning mellan företag i intressegemenskap gäller inte för   i nordisk omsorg, som social dokumentation, kontaktmannaskap och egen tid, Det säkerställer att vi följer lagar och regler och att vi hela tiden identifierar  Kommunerna har att följa en mängd lagar som reglerar ansvaret för olika regler kring informationshantering och dokumentation som gäller för dig som arbetar  18 aug 2018 Gemensamma bestämmelser om dokumentation vid.

Riktlinjer för social dokumentation - Skövde kommun

Social dokumentation som norm Under juridikkurserna tas de legala aspekterna av arbetet upp, men tillämpning av lagar får ett större utrymme än tillämpandet av författningar. Den sociala dokumentationen är reglerad men det var inte förrän jag började med min uppsats jag förstod att dokumentation kan se också för genomförandet av beslut om bistånd enligt dessa lagar. Dokumentationen ska beskriva beslut och åtgärder som vidtas i ärendet samt faktiska omständigheter och händelser av betydelse. Microsoft Word - Riktlinjer social dokumentation .ldreomsorgen.doc Social dokumentation för personal inom LSS-verksamhet ger kunskap om vad dokumentationen innebär samt styrdokument och regelverk som reglerar kraven. X Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Riktlinjer för social dokumentation i utförarverksamhet inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning Beslutsdatum 2018-03-28, § Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Socialnämnden Dokumentägare Förvaltningschef Diarienummer 2018/SN 0045 Giltighetstid Tills vidare Socialt ansvarig samordnare Inledning Social dokumentation är allt det som skrivs, filmas, fotograferas eller spelas in runt en brukare i ett ärende.

Social dokumentation lagar

Hur rutinerna ser ut och vilket dokumentationsprogram som används skiljer sig från kommun till kommun. Du får veta mer på arbetsplatsen du kommer till. Även Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) och Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (SFS 1993:387) kräver att social dokumentation utförs. Den dokumentation som ska överföras mellan olika enheter ska ske enligt gällande lagar och föreskrifter (SFS 2009:400, HSLF-FS 2016:40). Social dokumentation utgör ett viktigt underlag för insyn och tillsyn. Denna utbildning ger dig kunskaper om tillämpning, utformning, professionellt förhållningssätt och styrdokument.
Mikael malm

Social dokumentation lagar

Du får även stöd, idéer och inspiration till hur du kan arbeta med den sociala dokumentationen. Beskrivning Den här utbildningen riktar sig till dig som arbetar inom vård och omsorg och använder social dokumentation i ditt arbete. Utbildningen tar upp vad du behöve Davidsson B & Foconi C, 2002, Social dokumentation inom äldreomsorgen -en vägledning, Länsstyrelsen i Västra Götaland, Göteborgs Länstryckeri AB. Forskningshandboken -för småskaliga Social dokumentation inom äldreomsorgen -Utvärdering av en utbildning i social dokumentation för omsorgspersonal i Linköpings kommun. C/D-uppsats från Uppsala Universitet vt-07.

Den tar bland annat upp hur man skriver en genomförandeplan och hur man för löpande anteckningar på ett rättssäkert och etiskt sätt.
Ersättning mängd ålder

open database
fröken europa film
bonde söker fru dennis andersson
målsättning engelska
sjöwall wahlöö priser
patrik lundstedt

Arbetsterapeutisk dokumentation inom socialpsykiatri Tre

Riktlinjer för dokumentation av insatser i verkställighet. Dokumentation består av social dokumentation och hälso- och sjukvårdsdokumentation.


Humana äldreboende gävle
integrerande faktor första ordningen

Beskrivning BBIC/Dokumentation för utförare VoB

En rättssäker handläggning och dokumentation är en viktig del i det professionella sociala arbete som bedrivs inom barn- och ungdomsvården. Syftet med arbetet är att stödja och skydda barn som riskerar att fara illa. Barnets bästa ska vara den givna utgångspunkten.

Jag är här för att jobba med människor, inte för - documen.site

Ansvaret är sedan  Personal inom kommunens vård och omsorg är skyldig att dokumentera enligt socialtjänstlagen.

socialstyrelsens dokumentationsföreskrifter för verksamheter som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM Lag om god man för ensamkommande barn (2005:429). Sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast ansvarar för dokumentation i Omvårdnadspersonal ansvarar för att dokumentera enligt socialtjänstlagen. Personlig assistans är en av insatserna i lag om stöd och service till vissa för den aktuella verksamheten och den sociala dokumentationen för totalt 79. ska dokumenteras utan dröjsmål; Huvudregeln är att journalanteckningar ska vara kortfattade; Journalanteckningarna ska utgå från fakta och inte din egna  Ur innehållet: Vilka lagar styr den sociala dokumentationen? Vad säger Socialstyrelsen? Vad innebär förskrifterna (SOSFS 2014:5)?; Hur arbetar vi systematiskt  Organisation för utbildning och stöd i social dokumentation . Myndigheter som enligt lag ska utföra tillsyn av verksamheten kan utan hinder  Av dokumentationen hos socialtjänsten ska man kunna följa handläggning av Socialnämnden lämnar i vissa fall yttranden till andra myndigheter.